Friday, October 9, 2015

LAGU RAKYAT - FOLKLOR JAWA

Inilah syair lagu atau tembang jawa dari dulu sampai kini masih enak untuk dinyanyikan bersama.
Inilah Kumpulan Lagu Jawa tradisional, Syair lagu jawa lagu dolanan, Tembang nyanyian lagu jawa dari dulu sampai kini
Dolanan Bocah

1. Lagu Rakyat Tradisional
Jago Kluruk
Ing wayah esuk, jagone kluruk
Rame swarane pating kemruyuk
Wadhuh senenge sedulur tani
Bebarengan padha nandur pari

Srengenge nyunar kulon prenahe
Manuke ngoceh ana wit-witan
Paling cemruwit rame swarane
Tambah asri donya saisine 


Lumbung Desa

Lumbung desa pra tani padha makarya
Ayo dhi, njupuk pari nata lesung nyandhak alu
Ayo yu, padha nutu yen wis rampung nuli adang
Ayo kang, dha tumandang yen wus mateng nuli madhang

Witing Klapa
Witing klapa jawata ing ngarcapada
Salugune wong wanita
Adhuh ndara kula sampun njajah praja
Ing Ngayogya Surakarta.

Lesung Jumengglung
Lesung jumengglung
Sru imbal-imbalan

Lesung jumengglung
Manengker mangungkung

Ngumandhang ngebegi
Sajroning padesan
Thok thok thek thok thok gung
Thok thok thek thok thek thok gung

Thok thok thek thok thok gung
Thok thok thek thok thek thok gung


Kembang-Kembang
Kembang blimbing mbing maya-maya ya
Kembang pelem wujude ingklik ketela
Kembang kacang lan kara padha kupune, lha kae

Kembang pring blas-blasan kaya carange
Kembang jambu lan randhu metu karuke, lha kae

Dhasar blanggreng Si kopi pemacakira
Dhendheng Kenthing
Dhendheng kenthing thing
Sambel lonthang thang
Kakang mendhak yen mendhak ulung-ulungan
Jenang telaka gendhis mawi kalapa, aoa
Caosena temanten krenteg kawula
Benguk wana kecipir wungu kembange, aoe
Rowa rawe temanten ketemu sore.

Turi-turi putih
Ditandur neng kebon agung
Duwe bojo ora tau mulih
Sabane mung turut warung
Mbok ira-rnbok ira
Mbok ira kembange apa

Kembang-kembang mlathi
Ditandur neng tamansari
Anak bojo kudu diopeni
ing tembene bisa migunani
Mbok ira-mbok ira
Mbok ira kembange apa
2. Tembang Dolanan Bocah
Gundhul Pacul
Gundhul-gundhul pacul-cul gembelengan
Nyuunggi-nyunggi wakul-kul sempoyongan
Wakul ngglempang segane dadi saratan
Wakul ngglem pang segane dadi saratan

Barat Gedhe
Cempe-cempe barata sing gedhe
Dak upahi duduh tape
Cempa-cempa barata sing dawa
Dak upahi duduh klapa
Cemper-cemper barata sing banter
Dak upahi duduh lemper

Bulan Gedhe
Bulan bulan gedhe ana santri menek jambe
Ceblokna saklining wae
Mumpung jembar kalangane
Mumpung gedhe rem bulane
Suraka-surak hiyo

Tokung
Tokung-tokung wek wek wek
Angon bebek pinggir dalan gung
Sing ngadhangi Mbok Kaki Mandraguna
Dak are-are bebek asetokung-tokung

Cublak-cublak Suweng
Cublak-cublak suweng
Cublak-cublak suweng
Suwengi si gulender
Mambu katundhung gudel
Pak empong orong-prong
Pak empong orong-prong
Sir sir plok kedhele gosong sir sir
Sir sir plok kedhele gosong sir sir

Tul Jaenak
Tul jaenak jae jatul jaidi
Kontul jare banyak ndoge bajul kari siji
A bang-abang gendera Landa
Wetan sithik kuburan mayit
Klambi abang nggo tandha mata
Wedhak pupur nggo golek dhuwit

Lindri
Lindri adang telung kathi
Lawuhe bothok ten
Njur dipenet-net
Njur diemplok-plok
Ya mak telep-lep
Pacak gulu janggreng
Adhuh yayi sendhal pancing

Kembang Jambu
Kembang jambu karuk
lintang rina jare esuk
jenang tela gethuk
omah jaga aran cakruk
pitik mabur kuwi manuk

Gajah-Gajah
Gajah-gajah, kowe takkandhani jah
Mata kaya laron kuping ilir amba-amba
Kathik nganggo tlale
Buntut cilik tansah kopat-kapit
Sikil kaya bumbung
Sasolahmu megang-megung

Te Kate Dipanah
Te kate dipanah
Dipanah ngisor gelagah
Ana manuk ondhe-ondhe
Bok Sri bombok bok ri kate

E, Dhayohe Teka
E, dhayohe teka, e, gelarna kiasa
E, klasane bedhah, e, tambalen jadah
E, jadahe mambu, e, pakakna asu
E, asune mati, e, cemplungna kali
E, kaline banjir, e, kelekna pinggir

Paman Guyang Jaran
Paman guyang jaran, e e ana apa
Ngriku wau wonten popok beruk keli, e ora ana
Nggonku neng kene wus suwe
Tan ana suket kumledhang
Amung wong kang ngguyang sapi
Takonana ya dhuk
Manawa uninga

Mbok Uwi
Mbok uwi rujak nanas
Kumpul-kumpul aneng gelas
Ya bapak ya ndara
Adhem panas rasane

Wong ngombe upas
Mas sinangkling suwasa inten berlean
Kit-kit, kit methakil
Cagak awak jare sikil

Sepuran
Sinten nunggang sepur lunga nyang Kediri
Wong niki sepur dhur bayare setali
Sapa trima nggonceng konangan kondhektur
Yen didhendha kenceng napa boten kojur
Sinten nunggang sepur lunga dhateng Nganjuk
Sinten pengin makmur aja seneng umuk.

Jamuran
Jamuran ya gegethok
Jamur apa ya gegethok
Jamur gajih brejijih saara-ara
Sira badhe jamur apa?

Menthog Menthog
Menthog -menthog, takkandhani
Mung rupamu angisin-isini,
Mbok ya aja ngetok
Ana kandhang wae
Enak-enak ngorok
Ora nyambut gawe
Menthog-menthog, mung lakumu
Megal-megol gawe guyu

Irisan Tela
Ris irisan tela la la la
Madu sari ri ri ri
Manuke podhang unine kuk angkukan
Unine kuk angkukan, unine kuk angkukan

Rujak Nanas
Mbok uwi rujak nanas
Kampul kampul aneng gelas
Ya bapak ya ndara
Adhem panas rasane wong ngombe upas
Oas mas sinangkling suwasa in ten barleyan
Ku ku ku methakil
Cagak awak jare sikil

Sluku Bathok
Sluku sluku bathok, bathoke ela elo
Si rama menyang kutha, leh olehe payung mutha
Mak jenthit lololobah, wong mati ora obah
Yen obah medeni bocah, yen urip goleka dhuwit

Buta Galak
Buta buta galak, solahe lunjak-lunjak
Ngadeg jingklak-jingklak, nungkak kanca nuli nandhak
Ngadeg bali maneh, rupane ting celoneh
Iku buron aneh dak sengguh buron kang remeh
La wong kowe we we sing marah-marahi
La wong kowe we we sing marah-marahi
Hi hi aku wedi, ayo kanca ngajak bali
Kae lo kae lo mripati plerak-plerok rok rok
Kae lo kae lo kulite ambengkerok rok rok
Ya kulite ambengkerok

Kidang Talun
Kidang talun mangan kacang talun
Mil kethemil mil kethemil
Si kidang mangan lembayung

Tikus Pithi
Tikus pithi duwe anak siji
Cit cit cuwit, cit cit cuwit
Si tikus mangani pari

Gajah Belang
Gajah Belang saka Tanah Plembang
Nuk renggunuk, nuk renggunuk
Gedhemu meh padha gunung

Sar Sur Kulonan
Sar Sur Kulonan, mak mak gemake rete te
Dak uyake rete te, dak uyake rete te
Yen kecandhak dadi gawe
Musuh mesthi mati, musuh mesthi mati
Dak bedhile mimis wesi
Mong mong jlegur, mong mong jlegur


3. Lagu Gregeting Pakaryan
Suwe ora jamu
Suwe ora jamu
Jamu godhong tela
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan gawe gela

Suwe ora jamu
Jamu godhong keningkir
Suwe ora ketemu
Ketemu pisan dadi pikir

Gethuk
Sore-sore padhang bulan
Ayo kanca padha dolanan
Rene-rene bebarengan
Rame-rame e do gegojekan

Kae-kae rembulane
Yen disawang kok ngawe-awe
Kaya-kaya ngelingake
Kanca-kanca ja turu sore-sore
Gethuk asale saka tela
Mata ngantuk iku tambane apa
Gethuk asale saka tela
Yen ra mathuk atine rada gela

Ja ngono mas aja-aja ngono
Kadung janji mas
Aku mengko gela

Gambang Suling
Gambang suling ngumandhang swarane
Thulat-thulit kepenak unine
Unine mung nrenyuhake bareng lan kentrung
Ketipung suling sigrak kendhange

Ilir-ilir
Ilir-ilir ilir-ilir
tandure wus sumilir
tak ijo royo-royo
tak sengguh temanten anyar

cah angon cah angon
penekna blimbing kuwi
lunyu-lunyu penekna
kanggo mbasuh dodotira

dodotira kumitir bedhah ing pinggir
domdomana jrumatana
kaggo seba mengko sore
mumpung padhang rembulane
mumpung jembar kalangane
ya surak asurak hiyo.


4. Lagu RasaManunggal
Jineman Uler Kambang
Sun pepuji dadi putri kang utami
Sayuk-sayuk sayuk rukun sakancane
Ia lali lho mas kowe
Gotong-royong nyambut gawe, ya mas…..
Kang den udi
Leluhure bangsa kita
Brambang sasen lima
Berjuang labuh negara
Brambang sasen pitu
Berjuang kudu bersatu
Ora butuh kae-kae, ya mas..
Ora butuh kae-kae
Butuhku mung nyambut gawe
Tempe tahu gula Jawa
Butuhku sabar narima

Gugur Gunung
Ayo kanca ayo kanca ngayahi karyaning praja
Kono-kene kono-kene gugur gunung tandang gawe
Sayuk sayuk rukun bebarengan ro kancane
Lila lan legawa kanggo mulyaning negara

Siji loro telu pa pat bareng maju papat-papat
Diulang-ulungake murih enggal rampunge
Holopis kuntul bariss holopis kuntul baris
Holopis kuntul baris holopis kuntul baris

Wajibe Dadi Murid

Wajibe dadi murid
Ora kena pijer pamit
Kejaba yen lara, lara tenanan
Ra kena ethok-ethokan

Yen wis mari bali neng pamulangan
Ja nganti mbolos-bolosan
Mundhak dadi bocah bodho
Pie-n ga-plengo kaya kebo


5. Lagu Keprajuritan
Mahesa Kurda
Kalamun cinandra pan yayah mahesa kurda
Bendhe umyung tengara budhale wadya
Kang tinata carub wor dadi sajuga
Sang panganjur aba-aba nabuh tambur
Teteg ajeg suling peling nut wirama

Bidhal Gumuruh
Enjing bidhal gumuruh
tambur suling gang maguru ngungkung binarung ing krapyak
myang watang agathik
kang kapyarsa swaranipun
lir ombaking samudra rob

Bala Kuswa
enjing bidhab gumuruh
saking jroning praja
gunging kang bala kuswa
aba busananira lirr surya wedalira
saking jaladri arsa madangi jagad
duk mungup-mungup aneng
sakpucaking wukir
marbabak bang sumirat
keneng soroting surya
mega lan gunung-gunung

Singa Nebak
Sigra mangsah lumampah anut wirama
getar tambur bendhene munya angungkung
suling sesauran selompret tetep mindhiki

Ladrang Clunthang
Tindake sang pekik, mandhap saking gunung
Anganti repat panakawan catur
Kang anembe mulat ngira dewa ndharat
Get er petrek-petrek pra endhang swarane
Anjawat angawe-awe ngujiwat
Solahe mrih dadya sengseme.
Dhuh raden sang abagus,
Mugi keparenga pinarak wisma kula
Amethika sekar miathi, arum amrik wangi
Kageina cundhuk sesumping, Sangsangan hamimbuhi
Mencorong cahya ndhika raden

Padha nyawiji
Ayo padha nyawiji
Tuwa mudha jaler estri
Sayuk eka kapti

Bareng dha tumandang nyukupi
Sandhang pangan kita sami

Nanging aja ana kang korupsi
Yen padha korupsi
Negarane rugi kang sayekti

Ibu Pertiwi
Paring boga lan sandhang kang murakabi
Paring rejeki manungsa kang bekti

Ibu pertiwi, ibu pertiwi
Sih sutresna kang sesami
Ibu pertiwi kang adil luhuring budi
Ayo sungkem mring ibu pertiwi.


Artikel lain yang patur anda baca:
1. Folklor Jawa 

FOLKLOR JAWA

Arti Folklore Jawa, Folklor Jawa Nyi roro kidul, Macam-macam folklor jawa legenda sejarah lisan pepatah dongen mitos lelucon tradisi
Nyi Roro Kidul
Menurut wikipedia; Folklor meliputi legenda, musik, sejarah lisan, pepatah, lelucon, takhayul, dongeng, dan kebiasaan yang menjadi tradisi dalam suatu budaya, subkultur, atau kelompok. Folklor juga merupakan serangkaian praktik yang menjadi sarana penyebaran berbagai tradisi budaya. Bidang studi yang mempelajari folklor disebut folkloristika. Istilah folklor berasal dari bahasa Inggris, folklore, yang pertama kali dikemukakan oleh sejarawan Inggris William Thoms dalam sebuah surat yang diterbitkan oleh London Journal pada tahun 1846. Folklor berkaitan erat dengan mitologi.

Selanjutnya bagaimana pengertian atau definisi folklor Jawa? Berikut penuturan folklor Jawa menurut Dr. Purwadi, M.Hum, dalam bukunya Folklor Jawa. Folklor Jawa sesungguhnya merupakan produk dari proses sinkretisasi antara berbagai unsur. Diantaranya karena pengaruh Hinduisme, Budhisme dan Islam, yang membentuk sebuah akulturasi kebudayaan. Proses tersebut amat menguntungkan bagi pembentukan identitas lokal. Rasa memiliki terhadap tradisi yang sudah mengakar menyejarah menyebabkan emosi masing-masing warga menjadi manunggal. Perasaan senasib dan seperjuangan terbentuk oleh karena identitas lokal masyarakat Jawa sudah terlebih dahulu lahir, maka dari situlah lahir folklor Jawa.

Folklor Jawa yang bervariasi jumlahnya itu merupakan kekayaan batin orang Jawa yang perlu dikaji dan dikembangkan terus menerus. Bentuk Folklor Jawa beraneka ragam (Dananjaya,1984:21) antara lain:
1. Folklor lisan, misalnya logat, julukan, pangkat dan titel.
2. Folklor ungkapan tradisional, seperti paribasan, bebasan dan saloka.
3. Folklor ceritera atau dongeng/mitos, seperti dongeng Andhe-andhe lumut, Nyi Roro Kidul
4. Folklor dalam sajian tarian, seperti tayuban, joged dan kuda lumping.
5. Folklor dalam nyanyian/lagu, seperti sekar ageng, macapat dan dolanan. Beberapa contoh syair dan lagu/nyanyian rakyat yang terkenal diantaranya:
2. Lagu/nyanyian tradisional Jawa dalam bentuk mp3 yang dapat Anda download dibawah ini:
 • Ilir-ilir mp3.
 • Tul Jaenak.mp3 koes plus
 • Gundhul-gundhul Pacul.mp3
 • Sluku-sluku Bathok
 • Cublak-cublak Suweng
 • Turi-turi Putih
 • Suwe Ora Jamu


Wednesday, September 16, 2015

Cara Pasang Iklan di-PrimbonJawa-HoroskopJawa


Cara Pasang Iklan di-PrimbonJawa-HoroskopJawa

 Bagaimana Cara pasang iklan your add here di primbon jawa horoskop jawa, cara pasang iklan di primbonbahasajawa.com, Tips triks cerdas dan menguntungkan pasang iklan primbonbahasajawaDalam rangka untuk dapat tetap melestarikan Primbon Jawa pada khususnya dan Bahasa Jawa pada umumnya, maka diperlukan untuk selalu meng-update web/blog Primbon Jawa – Bahasa Jawa atau www.primbonbahasajawa.com ini diperlukan dukungan dana yang tidak sedikit dari para pecinta Primbon Jawa sekalian; salah satunya dengan berkontribusi bekerjasama dalam pemasangan iklan di www.primbonbahasajawa.com untuk keperluan promosi bisnis atau kampanye Anda. Untuk keperluan iklan ini dapat menghubungi via email: pakdhenung1@gmail.com

Mengapa harus iklan di blog/web Primbon Jawa – Horoskop Jawa? Berikut faktanya:
1.      Banyak artikelnya yang berada di No.1 Google.
2.      Jumlah pageview yang tinggi sbb:
 • Pageview per hari diatas 13.000
 • Pageview per minggu diatas 91.000
 • Pageview per bulan diatas 296.000
 • Pageview total per hari ini 15/9/2015 diatas 2.461.900
3.      Pageviews by Countries :


No
Negara
Pageviews
%
1
Indonesia
                      1.550.261
        62,97
2
United States
                         249.543
        10,14
3
India
                         179.916
          7,31
4
Malaysia
                            74.066
          3,01
5
Taiwan
                            24.987
          1,01
6
Netherlands
                            15.712
          0,64
7
Hong Kong
                            14.973
          0,61
8
Canada
                            12.294
          0,50
9
Estonia
                            11.801
          0,48
10
Singapore
                            10.046
          0,41
11
Lain2 Negara
                         318.301
        12,93

 Total
                      2.461.900
     100,00


Dan kami yakin, tentunya data tersebut akan bertambah tiap harinya!.


Dengan data tersebut, Primbon Jawa – Horoskop Jawa www.primbonbahasajawa.com dapat bekerja sama dengan Anda untuk pemasangan iklan berikut:

1. Banner Brand
Jika anda ingin mempromosikan brand bisnis atau profile image kampanye anda di blog/web kami, kami menyediakan letak banner iklan di header ( samping logo) , Sidebar, Atas Judul , Bawah komentar, Iklan Melayang di tepi Blog dan jika memungkinkan dapat di letakan di bawah judul serta akhir postingan. Untuk Banner akan di Kenakan biaya perbulan. Biaya setiap banner berbeda-beda berdasarkan kesepakatan antara pemasang iklan dengan kami.

2. Webpost
Jika anda ingin memasarkan produk anda di blog/web kami berupa tulisan yang memberikan backlink ke brand/ produk/profile anda, maka kami siap untuk mempublikasikan postingan anda ke berbagai social media dan links kami. Postingan anda akan selalu berada di sidebar dengan label Rekomendasi.

Dengan beriklan di blog/web www.primbonbahasajawa.com berpromosi sekaligus Anda ikut berpartisipasi melestarikan Primbon Jawa yang merupakan ilmu titen warisan leluhur orang Jawa, kalau bukan kita melesarikannya, siapa lagi? Kalau bukan sekarang sekarang, kapan lagi?
Ayo take action email ke: pakdhenung1@gmail.com
Terima Kasih atas Kerjasamanya.

Salam,
Pakdhe Nung

Sunday, September 6, 2015

SEJARAH KALENDER JAWA

Sejarah Kalender Jawa, Pranata Mangsa, Jawa Islam dan Hijiryah

                Sampai sekarang kadang kita masih bingung, kalau melihat kalender disitu banyak angka tanggal dari kalender yang berbeda dalam satu halaman kalender. Dalam satu halaman/bulan kalender ada penanggalan Masehi, Hijriyah, Jawa dan China. Berikut ini supaya tidak bingung dan supaya @Pakdhe Nung (penulis) juga tidak ikut bingung, yuk kita pelajari bersama Kalender-kalender tersebut (kecuali kalender China ). Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah asal muasal atau sejarah kalender Jawa.
Asal usul sejarah kalender Jawa Sultan Agung Mataram, Sejarah kalender Jawa lengkap, Sejarah kalender Saka Pranata Mangsa Kalender Sultan Agung Kalender Hijriyah
Sultan Agung
                Tanpa kita sadari, bahwa banyak orang dan banyak kalender yang beredar membuat kesalahan dengan keterangannya; bahwa kalender Jawa sama dengan dengan Kalender Saka, padahal ini sangat jauh berbeda kalau kita mau mempelajari sejarah kalender jawa. Oleh karena itu, @Pakdhe Nung berusaha memberikan penjelasan semampunya yang kami kutip dari buku Horoskop Jawa (Dr. Purwadi, M.Hum dan Dra. Siti Maziyah, M.Hum) juga sumber dari Wikipedia. Berikut penjelasannya :
 1. Kalender Saka dimulai pada tahun 78 Masehi. Permulaan kalender ini konon pada saat mendaratnya Ajisaka di pulau Jawa. Adapula yang mengabarkan, bahwa permulaan adalah saat Raja Sariwahana Ajisaka naik tahta di India. Ajisaka adalah toko mitologi yang konon mencipatakan huruf Jawa: ha na ca r aka. Kalender yang tahunnya disebut Saka, dimulai tanggal 15 Maret tahun Masehi 78. Tahun Masehi dan tahun Saka, dua-duanya berdasarkan perhitungan Solair yaitu mengikuti perjalanan bumi mengitari matahari atau dalam bahasa Arab disebut Syamsiyah.
 2. Sebelum bangsa Hindu datang, orang Jawa sudah memiliki kalender sendiri yang kita kenal sekaran sebagai Petung Jawi, yatu perhitungan Pranata Mangsa dengan rangkaiannya berupa bermacam-macam petungan seperti: Wuku, peringkelan, pandewan, padangan dan lain-lain. Sistem Pranata Mangsa adalah solair (Syamsiyah) seperti halnya kalender Masehi dan kalender Saka.
 3. Berikut penjelasan tentang kalender Saka dan Pranata Mangsa. Kalender Saka membagi satu tahun dalam 12 bulan dan Pranata Mangsa membagi satu tahun dalam 12 Mangsa (Kamajaya, 1995)

1.Kalender SAKA

No  Penanggalan Jawa                         Awal                       Akhir                      Umur
1            Srawanamasa                          12 Juli                     12 Agustus            32 hari
2            Bhadrawadamasa                   13 Agustus            10 September      29 hari
3            Asujimasa                                11 September      11 Oktober           31 hari
4            Kartikamasa                             12 Oktober           10 November       30 hari
5            Margasiramasa                       11 November       12 Desember        32 hari
6            Posyamasa                               13 Desember        10 Januari              29 hari
7            Maghamasa                             11 Januari              11 Februari           32 hari
8            Phalgunamasa                         12 Februari           11 Maret               29 hari
9            Cetramasa                               12 Maret               11 April                  31 hari
10         Wesakhamasa                         12 April                  11 Mei                   30 hari
11         Jyesthamasa                            12 Mei                   12 Juni                   32 hari
12         Asadhamasa                            13 Juni                   11 Juli                     29 hari


2.PRANATA MANGSA.

   Pembakuan Pranata Mangsa Oleh Sri Paku Buwana VII tahun 1855 Masehi.
No           Nama-nama Mangsa            Awal                       Akhir                      Umur
1              Kasa (Kartika)                        22 Juni                   1 Agustus               41 hari
2              Karo (Pusa)                            2 Agustus               24 Agustus            23 hari
3              Katiga (Katelu)                      26 Agustus            18 September      24 hari
4              Kapat (Sitra)                          18 September      12 Oktober           25 hari
5              Kalima  (Manggala)               13 Oktober           8 November          27 hari
6              Kanem  (Naya)                      9 November          21 Desember        43 hari
7              Kapitu  (Palguna)                  22 Desember        2 Februari             43 hari
8              Kawolu  (Wasika)                  3 Februari             28 Februari           26/27 hari
9              Kasanga  (Jita)                       1 Maret                  25 Maret               25 hari
10           Kadasa (Srawana)                 26 Maret               18 April                  24 hari
11           Dhesta* (Padrawana)          19 April                  11 Mei                   23 hari
12           Sadha* (Asuji)                       12 Mei                   21 Juni                   41 hari

3.Kalender HIJRIYAH (Lunair )

No           Penanggalan Islam                               Lama Hari
1              Muharram                                             30
2              Safar                                                       29
3              Rabiul awal                                            30
4              Rabiul akhir                                           29
5              Jumadil awal                                          30
6              Jumadil akhir                                         29
7              Rajab                                                      30
8              Sya'ban                                                  29
9              Ramadhan                                             30
10           Syawal                                                    29
11           Dzulkaidah                                             30
12           Dzulhijjah                                               29/(30)
Total                                                                       354/(355)

4..Kalender JAWA SULTAN AGUNG (Kalender Jawa Islam) (Lunair )

Kalender ini dimuali pada tanggal 1 Sura tahun Alip dengan angka tahun 1555 atau 1 Muharram 1043     Hijiriyah atau 8 Juli 1633 Masehi oleh Sultan Agung.

No           Penanggalan Jawa                                Lama hari
1              Sura                                                       30
2              Sapar                                                     29
3              Mulud                                                    30
4              Bakda Mulud                                         29
5              Jumadilawal                                           30
6              Jumadilakir                                            29
7              Rejeb                                                      30
8              Ruwah (Arwah, Saban)                        29
9              Pasa (Puwasa, Siyam, Ramelan)        30
10           Sawal                                                      29
11           Sela (Dulkangidah, Apit)                    30
12           Besar (Dulkahijjah)                               29/(30)
Total                                                                       354/(355)